Stadgar

Båtklubben Traryds Marina

Båthamn

båtplats

småbåtshamn

båtramp

iläggningsramp båt

båtbryggor

Stadgar för Traryds Marina, grundat år 1973


1. Ändamål

Traryds Marina, TM, en ideell allmännyttig förening för att främja båtlivets verksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap


2. Medlemskap

Medlemskap erhålls efter betalningar båt- ramp- eller medlemsavgiften. Medlem som inte betalat fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses utträtt ur föreningen. Medlem har inte rätt att representera eller föra klubbens talan utan styrelsens medgivande.

Varje medlem äger rätt endst till en båtplats efter turlista. Flera båtplatser till en medlem tilldelas i den mån platser finns. Båtplatsen kan inte överlåtas eller säljas utan styrelsens medgivande. Varje medlem ansvarar för sin egendom på land och i vatten.

Medlem, som gör sig skyldig till klandervärt handlig, uppträde, eller motverkar klubbens syfte, kan efter prövning av styrelsen uteslutas. Medlem har rätt att överklaga uteslutningen till årsmötet.


3. Medlemsavgifter

Avgifterna fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen för ett år i taget. Medlemsavgift inkl. båtplats skall vara erlagt före den 15/4. Medlemsavgiften inkluderar en familj i en och samma adress. Bommens och grindens kod är personlig och får icke ges till utomstående.


4. Styrelsen och dess övriga funktionärer

Klubbens styrelse skall bestå av ordförande som är sammankallande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en revisor, tre ledamöter, en ersättare till ledarmöter och en kontaktman som är ansvarig för båthamnen. Det är styrelsen som skall verkställa årsmötets beslut samt se till klubbens angelägenheter.

När någon av styrelsen eller övriga funktionärer vill utträda från sina uppdrag skall detta anmälas senast till styrelsens höstmöte. Styrelsen skall föreslå nya styrelsemedlemmar eller funktionärer till årsmötet.


5. Räkenskaper

Varje år skall klubbens räkenskaper granskas av revisor. Revisor skall inlämna skriftlig revisionsberättelse till styrelsen före årsmötet.


6. Firmatecknare och räkenskapsår

Föreningen tecknas av ordförande eller kassör var för sig. Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.


7. Sammanträden

Klubbens högsta instans är årsmöte. Årsmötet hålls årligen före mars månads utgång. Till årsmötet kallas medlemmarna två veckor före mötet på sätt vilket styrelsen finner lämplig. Styrelsens sammanträde hålls på hösten i september- okober och extra möte vid behov.

På årsmötet skall bl.a följande ärenden förekomma:

- Fråga om mötets upplysande.

- Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän.

- Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse samt om ansvarsfrihet för styrelsen

- Val av styrelsemedlemmar och övriga funktionärer vid behov.

- Val av revisor vid behov.

- Fastställa avgifterna

- Övriga frågor av styrelse.

- Övriga frågor av medlemmar.

- Avslutning


8. Röstningsförfarande

Vid omröstning äger varje medlem en röst. Röstningen sker öppet. Fullmakt är inte tillåtet. Vid lika röstetal gäller ordförandes utslagsröst. Rösträknare väljs vid röstningstillfälle.


9. Ändring av klubbens stadgar

Vid stadgeändring erfordras bifall av majoritet vid två på varandra följande sammanträden varav det ena skall vara styrelsemötet och det andra årsmötet.


10. Klubbens upplösning

beslut om klubbens eventuella upplösning måste fattas med minst 3/4 majoritet av angivna röster för att vara giltig vid två på varandra följande sammanträden varav det ena skall vara årsmötet. vid klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till föreningsliv i Traryd enligt beslut av styrelsen såvida inte annan godkänt förening som arbetar i samma syfte önska överta verksamheten.
E-mail: info(at)trarydsmarina.se